Tietosuojaseloste

Keitä olemme

25.5.2018 voimaan astuvaan EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen tietosuojaseloste.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet koskien Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n verkkosivuja. 

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan:

 • miten käsitellään asiakkaiden henkilötietoja
 • minkälaisia henkilötietoja voidaan yrityksen nimissä kerätä asiakkaista
 • mihin tarkoituksiin voi käyttää asiakkaiden henkilötietoja
 • asiakkaan oikeuksia koskien keräämiämme henkilötietoja.

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Rekisterin pitäjä ja edustaja

Uudenmaan Vammaispalvelut 1765939-7 (jäljempänä rekisterinpitäjä)

Alhotie 24,
04430
Järvenpää
Marko Mörsky
etunimi.sukunimi@uvp.fi

Henkilötietojen käsittely tarkoitus ja oikeusperuste

Asiakasrekisteriin kerätään rekisteripitäjän asiakkaiden tietoja, jotta palvelut voitaisiin tarjota asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Asiakastietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseksi ja asiakkuuteen liittyvien toimenpiteiden hoitamiseksi.
Tietojen käsittely perustuu asiakkuuksiin.

Rekisterin sisältö

Rekisteriin kerätään tarvittaessa asiakkaan yhteydenotot yhteydessä antamat henkilö- ja tai yritystiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen, esim laskutusta varten.

Mahdollisia tallennettavia tietoja ovat:

 • nimi
 • osoite
 • laskutusosoite
 • puhelinnumero
 • mahdollisesti sähköpostiosoite
 • lisätiedot 

Lisäksi rekisterinpitäjä voi tallentaa asiakkaasta asiakasrekisteriin:

 • Y-tunnus
 • asiakkaalle myönnetyt alennukset
 • myöhästyneet / maksamattomat laskujen suoritukset
 • lisätietoja, joilla asiakassuhteen aikana syntyneitä asiakastietoja pyritään hyödyntämään myös jatkossa asiakkaan hyväksi.

Edellä mainitun lisäksi asiakkaasta jää rekisterinpitäjälle tietoon ajankohta tehdystä työstä ja maksetun laskun päivämäärästä.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilö- ja yritystietoja saadaan, kun asiakas ottaa sivujen kautta, sähköpostilla tai kun asiakas muulla tavoin luovuttaa rekisterinpitäjälle henkilötietoja itsestään. Henkilötietojen antajana voi olla myös toinen yritys, esim. huoltoyhtiö tai muu taho.

Edellä mainitun lisäksi asiakkaasta voidaan tallentaa palvelun tarjoamisen yhteydessä lisätietoja, joilla pyritään varmistamaan laadukas palvelu myös jatkossa. Tällaisia lisätietoja voivat olla asiakkaalle soveltuvat palvelut ja tuotteet sekä muut asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä.
Henkilö- tai yritystietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ilman sopimusta asiakkaan kanssa.
Lisäksi henkilö- tai yritystietoja voidaan luovuttaa lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.
Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Rekisterin suojaus

Rekisterinpitäjä on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsy niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiin kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihin.
Lähtökohtaisesti ainoastaan rekisterinpitäjän työntekijöillä ja sen puitteissa toimivilla yrittäjillä on pääsy asiakasrekisteriin.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.
Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.
Henkilö tai yritys, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

Tiedon korjaaminen

Mikäli henkilö tai yritys havaitsee esimerkiksi tarkastusoikeutta käytettäessä, että rekisterin tiedoissa on puutteita tai virheitä, on henkilöllä tai yrityksellä oikeus pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan tiedon asianmukaisiksi.

Muut oikeudet

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.
Rekisterinpitäjä sitoutuu oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun henkilön/ yrityksen vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai esimerkiksi vanhentuneita. Mikäli tiedon korjaamista ei hyväksytä, annetaan henkilölle/ yritykselle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.
Edellä mainitun lisäksi asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 17.3.2023

Marko Mörsky
Toimitusjohtaja

Scroll to Top